Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Strona głowna  /  Aktualności  / 
data dodania: 2020-09-02 12:51:16
 1. Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zmianami),

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.59 ze zmianami),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zmianami),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zmianami),

 • Wytyczne MEN, GIS i MZ.

 

 1. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z potencjalnie chorymi na COVID- 19 oraz postępowanie w taki sposób, aby osoby zdrowe nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażenia się od osób chorych, a także ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

 

 1. Przedmiot procedury

 

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad postępowania z potencjalnie zakażonym wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID- 19,

 • objawów choroby COVID-19.

 

 1. Zakres procedury

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/ opiekunów prawnych dzieci.

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.

 2. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 3. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele przedszkola wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć przedszkola.

 4. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola do odwołania.

 5. W widocznych miejscach w przedszkolu wywiesza się instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.

 6. Dyrektor oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola prowadzą działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób.

 7. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik przedszkola został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki postępuje wg wskazań państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 8. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez dziecko chorobie zakaźnej COVID-19, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest źródłem zarażenia dla innych wychowanków przedszkola oraz pracowników.

 

 

VI. Podejrzenie wystąpienia zachorowania na COVID-19 u pracownika/ osoby przebywającej na terenie placówki

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest powiadomić dyrektora placówki.

 2. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 3. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej , aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

 4. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 7. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów.

 8. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 9. W widocznym ogólnodostępnym miejscu w przedszkolu są przygotowane i umieszczone ważne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno- epidemiologicznej, służb medycznych.

 10. W przypadku potwierdzenia u pracownika zachorowania na COVID-19 rekomendowane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 11. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

VII. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej COVID-19

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci.

 2. Nauczyciele przedszkola w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują rodziców dziecka i dyrektora przedszkola. Dziecko zostaje odizolowane od reszty dzieci.

 3. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.

 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zabrać dziecko z przedszkola, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci i pracowników przedszkola.

 5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobieżenia rozpowszechnianiu się choroby i podjęcia odpowiednich działań.

 6. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 8. W przypadku potwierdzenia u wychowanka przedszkola zachorowania na COVID-19 rekomendowane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

VIII. Działania przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 1. Zapewnienie dzieciom i pracownikom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, egzekwowanie zachowania higieny, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).

 2. Usunięcie z sal przedszkolnych wszystkich przedmiotów, zabawek, sprzętów, które są trudne do zdezynfekowania.

 3. Zabawki po zakończonej zabawie są dezynfekowane przed ponownym użyciem.

 4. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych. Wietrzenie sali minimum raz na godzinę.

 5. Edukacja dzieci w zakresie m.in.:

 • mycia rąk,

 • prawidłowego korzystania z sanitariatów,

 • prawidłowego zachowania się przy stole,

 • zakazu wkładania zabawek do buzi, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci (dostosowane do wieku i możliwości dzieci),

 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu (w łokieć lub chusteczkę), wycierania nosa w jednorazową chusteczkę i natychmiastowe wyrzucanie jej i inne.

 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola.

 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola oraz rodzice i dzieci.

 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola oraz wychowawcy poszczególnych grup.

 4. W przypadku potwierdzenia COVID- 19 u pracownika lub dziecka przedszkole zostaje zamknięte do odwołania.

 5. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3