Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2021/2022
REKRUTACJA 2021/2022
 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 „BAJKA”  OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC: 9

ROCZNIK 2015 - 6

ROCZNIK 2016 - 3

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ

OD DNIA 20.04.2021 DO DNIA 27.03.2021 DO GODZINY 15:00.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY BIP PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 "BAJKA" W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2021/2022 / WNIOSEK

 

https://www.e-bip.org.pl/pm4.kostrzyn.pl/24149

 

LUB W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA.

WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA  W WERSJI PAPIEROWEJ.

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ NIE MA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA DO PLACÓWKI.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK PROSZĘ DOMOFONEM WYBRAĆ NUMER ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA (NR 2,3,4); TJ. DYREKTOR, KSIĘGOWOŚĆ LUB INTENDENT, WÓWCZAS PRACOWNIK PRZEDSZKOLA ODBIERZE OD PAŃSTWA WNIOSEK.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB:

  1. ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO;
  2. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA, RODZICA, RODZEŃSTWA;
  3. PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO ORZEKAJĄCY ROZWÓD LUB SEPARACJĘ LUB AKT ZGONU ;
  4. DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ.

DOKUMENTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE W ORYGINALE, W POSTACI NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII ALBO W POSTACI URZĘDOWO POŚWIADCZONEGO ODPISU LUB WYCIĄGU Z DOKUMENTÓW, A TAKŻE W POSTACI KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA KANDYDATA.

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja odbywać się będzie w formie papierowej!

Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu ( oddziale przedszkolnym ), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole ( oddział przedszkolny ) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,   a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

29.01.2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

8.02.2021 r.

26.02.2021 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji                                      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2021/2022.

Rekrutacja

1.03.2021 r.

25.03.2021 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola              w wersji papierowej   do przedszkola pierwszego wyboru.

26.03.2021 r.

2.04.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

9.04.2021 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2021 r.

16.04.2021 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

20.04.2021 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

20.04.2021 r.

27.04.2021 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

28.04.2021 r.

30.04.2021 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

4.05.2021 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

4.05.2021 r.

11.05.2021 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

13.05.2021 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

PODANIA MOGĄ SKŁADAĆ WSZYSTKIE ROCZNIKI!


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-19