Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Menu
Strona głowna  /  Aktualności  / 
data dodania: 2020-09-02 12:53:43

I. Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zmianami)

 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1166)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zmianami)

 • Wytyczne MEN, GIS i MZ

 

 

II. Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania przedszkola w związku z nałożeniem na placówki obowiązku utrzymywania reżimu sanitarnego, związanego z pandemią COVID-19 na terenie kraju.

 

III. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad organizacji opieki w placówce,

 • zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,

 • zasad dotyczące gastronomii,

 

IV. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 

V. Organizacja opieki w przedszkolu:

 

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

 3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko.

 4. W sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

 5. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 6. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 7. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

 8. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.

 10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu- szatnia, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub więcej rodziców z dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 11. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (jako niepokojące objawy rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, temperatura ciała powyżej 37 stopni itp.).

 12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane tylko przez osoby zdrowe.

 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki lub nauczyciela.

 14. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

 15. W placówce zapewnione są kanały szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontakt telefoniczny, komunikatory.

 16. Przedszkole posiada termometry bezdotykowe, które są dezynfekowane.

 17. Przedszkole pozyskuje zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. W przypadku temperatury powyżej 37 stopni rodzice zostaną poinformowani o konieczności odebrania dziecka z przedszkola bez zbędnej zwłoki.

 18. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu wyposażonym w specjalne środki ochrony osobistej z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

 19. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz zmianowości grup.

 20. Sprzęt na placu zabaw poddawany zostaje regularnemu czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości część zabawek zostaje zabezpieczona przed używaniem.

 21. Przedszkole nie organizuje żadnych wyjść poza teren.

 

VI. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczona zostaje informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk lub używaniu rękawiczek jednorazowych przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.

 2. Rodzice/opiekunowie obowiązkowo dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos przebywając na terenie przedszkola.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą i mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Zabawki po zakończonej zabawie są dezynfekowane przed ponownym użyciem.

 7. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zostają zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 9. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet, po każdym dziecku.

 

VII. Gastronomia

 

 1. Korzystanie przez dzieci z dystrybutorów wody odbywa się pod nadzorem nauczycieli, opiekunów.

 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości należy pracować z zachowaniem właściwej odległości stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – pracownicy są zobowiązani korzystać ze środków ochrony osobistej, regularnie korzystają z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 3. Korzystanie z posiłków odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w miejscach do tego przeznaczonych. Blaty stołów i poręczy krzeseł czyszczone są po każdym posiłku. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni lub je wyparzać.

 Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3