Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Menu
Strona głowna  /  Koncepcja pracy
Koncepcja pracy

 

 

 

Koncepcja Pracy

Przedszkola Miejskiego nr 4

"Bajka" w Kostrzynie nad Odrą

na lata 2016/2017 - 2018/2019

 

I. WIZJA PRZEDSZKOLA

1.  Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną, prawidłowo przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. 

2.  Nasze przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.                               

3. Wszystkie zajęcia edukacyjne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.

4. Dzieci mają wsparcie w nauczycielach, którzy zapewniają każdemu podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój.                           

5. Przyjazna atmosfera oraz życzliwy personel sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dzieci oraz efektywnej współpracy z rodzicami i środowiskiem.

6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną i zaangażowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele współpracują z sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.

7. Nauczyciele znają potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętności atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zajęć i zabaw, są dobrze przygotowani metodycznie i merytorycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań i doskonalą swoje umiejętności.

8. Nasze przedszkole ściśle i efektywnie współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, rodzice są naszymi sojusznikami.

9. Nasze przedszkole jest kolorowe i estetyczne, w miarę możliwości doskonalimy swoja bazę lokalową i dydaktyczną.

10. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.                                                                                                   

11.Dzięki współpracy i promocji jesteśmy odbierani jako placówka nowoczesna i otwarta, w której panuje przyjazna atmosfera.

12.  Baza, wyposażenie oraz estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na efektywną pracę i jej wysoki poziom.

 

II. MISJA PRZEDSZKOLA

1. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

2. Zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz  wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3. Tworzymy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Organizujemy sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzanie placówką.

6. Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia się.

 

III.OFERTA EDUKACYJNA

Programy wychowania przedszkolnego

- „Zanim będę uczniem”

- „Dziecięca matematyka”

- „Nasze przedszkole”

- „ Od przedszkolaka do pierwszaka”

Programy własne  i adaptowane nauczycielek przedszkola

- „O czym szepczą książeczki”

- „Daleko, daleko stąd”

- „ Rozśpiewane przedszkolaki”

- „ Bezpieczny przedszkolak”

- „ Dzieci też mają swoje prawa”

- „Skrzaty w Europie”

- „Program wychowawczo – profilaktyczny  przedszkola”

- „Program nauczania języka angielskiego”

- „Program terapii logopedycznej”

- Ogólnopolski program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”

Innowacje pedagogiczne

- „Kolorowy ptaków świat” – rok szkolny 2012/2013

- „Moje miasto w obiektywie” – rok szkolny 2013/2014

- „ Z książką przez życie” – rok szkolny 2014/2015

- „Jem, ćwiczę, rosnę” – rok szkolny 2015/2016

Projekty edukacyjne

- e-Twinning – współpraca międzynarodowa

- „ Przedszkole bez zabawek”

- „Witaj szkoło”

 Zajęcia dodatkowe

- „Mali artyści”

- „Mali badacze”

- „Kółko matematyczne”

- nauka języka angielskiego

- nauka tańca

- rytmika

 Metody pracy z dziećmi:

Zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Zabawy i zajęcia z wszystkich obszarów edukacji, zawartych w podstawie programowej – pedagogika zabawy „Klanza”

Metody aktywne – gimnastyka twórcza R. Labana, K. Orffa.

Metoda dobrego startu – prof. M. Bogdanowicz

Metoda ruchu rozwijającego – W. Sherborne

Metoda aktywnego słuchania muzyki według B. Strauss.

Nasze tradycje:

Pasowanie na przedszkolaka

Spotkania – zawody naszych rodziców

Bal Karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Zbiórka żywności i środków – Caritas

Zbiórka chleba dla zwierząt – Nadleśnictwo Dębno

Zbiórka nakrętek dla chorych dzieci

Koncerty muzyczne

Korowód na powitanie wiosny ulicami miasta

Spotkania teatralne

Sportowy Dzień Rodziny – dzieci i rodzice

Wycieczki środowiskowe

Dorośli czytają dzieciom

Pożegnanie dzieci kończących edukację przedszkolną.

 

IV. CELE OGÓLNE

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .

2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

3. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.

4. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

5. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

6. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

7. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

8. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.

2. Diagnozowanie i analiza umiejętności oraz osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.

3. Wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju.

4. Kształtowanie u dzieci systemu wartości ukierunkowanego na rozwój społeczno – moralny, monitorowanie i modyfikowanie działań wychowawczych.

5. Promowanie zdrowego stylu życia i świadomości proekologicznej poprzez realizację programu profilaktycznego.

6. Ciągłe doskonalenie i wzbogacanie oferty zajęć oraz procesów wspomagania rozwoju dzieci.

7. Systematyczne prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci.

8. Efektywna współpraca z rodzicami jako partnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci oraz rozwoju przedszkola

9. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju własnego i lokalnego, promowanie osiągnięć przedszkola.

10. Współpraca nauczycieli w planowaniu działań oraz doskonaleniu metod i form pracy na rzecz rozwoju placówki.

11. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w celu wprowadzania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu i rozwoju przedszkola.

12. Podejmowanie skutecznych działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola.

 

V. MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące nasze przedszkole wykazuje:

1. Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.

2. Umiejętność przyswajania nowych pojęć, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.

3. Umiejętność koncentracji, wytrwałości.

4. Umiejętność współpracy w grupie.

5. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami, odporność na stres.

6. Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw i przekonań.

7. Gotowość szkolną na wysokim poziomie.

Dziecko kończące nasze przedszkole posiada:

1. Zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób.

2. Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia.

3. Podstawową wiedzę o świecie.

Dziecko kończące nasze przedszkole wie:

1. Że wszyscy ludzie mają swoje prawa.

2. Jakiej jest narodowości.

3. Że nie należy chwalić się bogactwem, wyszydzać i szykanować innych.

4. Jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc.

5. Jak należy zachowywać się w miejscach publicznych.

Dziecko kończące nasze przedszkole umie:

1. Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie.

2. W miarę samodzielnie radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych i przewidywać skutki swoich zachowań.

3. Przedstawić się i wie, komu można podawać takie informacje.

4. Dbać o własną higienę.

5. Samodzielnie rozebrać się i ubrać.

6. Właściwie zachowywać się przy stole.

7. Utrzymywać porządek w swoim otoczeniu.

8. Wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.

Dziecko kończące nasze przedszkole przestrzega:

1. Praw dziecka i respektuje prawa innych.

2. Zasad bezpieczeństwa w każdej dziedzinie życia.

3. Zasad higieny i dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

4. Zasad współżycia społecznego i prawidłowego postępowania w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych.

Dziecko kończące nasze przedszkole rozumie:

1. Potrzebę szanowania przyrody, środowiska, zachowań proekologicznych.

2. Potrzebę pomocy innym ludziom oraz zwierzętom.

Dziecko kończące nasze przedszkole zna:

1. Zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.

2. Nazwę miejscowości, w której mieszka, ważniejsze instytucje, role społeczne ważnych osób.

Dziecko kończące nasze przedszkole nie obawia się:

1. Występowania publicznie.

2. Chwalenia się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami.

3. Wykazywania inicjatywy w działaniu.

4. Wyrażania swoich uczuć.

 

VI. RODZICE

Cele i formy współpracy:

1. Dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.

2. Wspólne dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka.

3. Włączenie reprezentacji rodziców do uczestnictwa w zarządzaniu przedszkolem i tworzeniu prawa wewnątrzprzedszkolnego.

4. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz placówki i w czynne wspieranie przedszkola w jego działaniach.

5. Zapoznanie ogółu rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami, koncepcją pracy oraz uwzględnianie ich opinii i sugestii dotyczących całościowego funkcjonowania placówki.

6. Przekazywanie obiektywnej informacji o stanie postępów, niepowodzeniach dziecka oraz rzetelnej informacji o stanie gotowości szkolnej.

7. Umożliwianie kontaktów ze specjalistami oraz przekazywanie porad i wskazówek dotyczących rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz pomocy dziecku.

8. Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych.

9. Rozwijanie świadomości edukacyjnej rodziców.

10. Efektywna współpraca na rzecz promowania przedszkola w środowisku lokalnym.

 

VII. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

W realizacji koncepcji pracy naszego przedszkola opierać się będziemy na założeniach teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Uważa on, że każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, które wzajemnie na siebie oddziałują, przenikają  i uzupełniają się tworząc niepowtarzalny, specyficzny dla każdej osoby profil inteligencji, który podlega procesowi zmian. Poznanie tego profilu, czyli układu mocnych i słabych stron każdego dziecka, określenie w jaki sposób jest ono zdolne,  jest szansą na całościowe wspierania rozwoju oraz rozwijania zarówno zdolności specjalnych jak i słabych stron.

Rozwój lub zahamowanie wrodzonych predyspozycji dziecka zależy głównie od środowiska w jakim wzrasta, zatem od nas – dorosłych w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które, być może się nie ujawnią.

Poprzez realizację koncepcji będziemy całościowo wspierać rozwój i zdolności dziecka w oparciu o założenia teorii inteligencji wielorakich.

Pracując na bazie teorii inteligencji wielorakich należy pamiętać o najważniejszym -  że każde dziecko jest inne, niepowtarzalne, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

 

INTELIGENCJA  JĘZYKOWA

Dziecko z rozwiniętą inteligencją językową:

?ma znakomitą pamięć, np. potrafi zaskakiwać przypominaniem o błahostkach, przytaczać historie zasłyszane w rozmowach dorosłych;

?chętnie mówi, opowiada, słucha opowieści, np. podczas czytania przez rodzica bajki podpowiada ciąg dalszy lub układa własne, oryginalne historie;

?czyta proste wyrazy i zdania;                                                                                           

 ?jest zainteresowane treścią drukowaną i pisaną;

?często zadaje pytania, np. podczas wykonywania codziennych czynności lub na spacerze;

?przywiązuje się do schematów, np. zawsze powtarza pewne czynności i codzienne rytuały;

?myśli symbolicznie, np. z łatwością kojarzy nazwy liter lub zapamiętuje wygląd prostych wyrazów, nie potrafiąc jeszcze czytać.

Rozwijanie zdolności z zakresu inteligencji językowej:

?tworzenie zakończeń opowiadań, bajek z umiejętnością uzasadnienia wyboru;

?tworzenie opowiadania na podstawie tytułu;

?wymyślanie innego zakończenia do znanych dzieciom bajek;

?wymyślanie nieprawdopodobnych historyjek;

?samodzielne czytanie książek, czasopism, komiksów, prasy;

?czytanie bajek dzieciom młodszym;

?czytanie z podziałem na role;

?korzystanie z encyklopedii, słowników, informatorów, książek popularno -naukowych;

?samodzielne tworzenie zagadek, wierszy;

?poznawanie zasad intonacji przy recytacji, opowiadaniu;

?ćwiczenia językowe na podstawie skomplikowanych wypowiedzi;

?wykorzystanie zdolności dzieci na imprezach i przedszkolnych    uroczystościach;

?zorganizowanie kącika książek dla dzieci zdolnych;

?tworzenie książeczek z prostymi tekstami z wykorzystaniem techniki komputerowej;

?rozwiązywanie krzyżówek literowo-obrazkowych, rebusów, łamigłówek;

?próby pisania na komputerze prostych tekstów i drukowanie ich.

 

 

Przykłady działań praktycznych rozwijających inteligencję  językową:

? wymienianie słów spełniających określone wymogi treściowe, np. obiekty białe, kwadratowe, długie itp.

?podobieństwa – losujemy 2 obrazki i pytamy o ich cechy wspólne (potem 3 obrazki,  itd.).

?pomyśl o rzeczy w tej sali – zgadujemy zadając pytania, czyli poprzez wykluczenie, eliminację.

 ?definicje – jak nazwać inaczej np. piłkę, lub co to jest piłka?;

?zagadki, rebusy, krzyżówki;

?inne wyrazy z tych samych liter;

?skojarzenia – pokazujemy obrazek i pytamy o dowolne skojarzenia z nim związane;

?łańcuszek skojarzeń: podajemy wyraz, a dziecko kolejny, drugi, następny.

?określenia – wymienianie określeń, jaki może być: dom, las itp.

?przyczyny – podawanie przyczyn różnych mniej lub bardziej absurdalnych sytuacji.

INTELIGENCJA  WIZUALNO-PRZESTRZENNA

Dziecko z rozwiniętą  inteligencją  wizualno-przestrzenną:

?jest wyjątkowo wrażliwe na  szczegóły, ma  bardzo dobrze wykształconą  wyobraźnię;

?preferuje książki  o  bogatym  zasobie  ilustracji;

?świetnie  radzi  sobie  z  układankami, klockami i zabawkami  konstrukcyjnymi;

?charakteryzuje się  niespotykaną  kreatywnością;  

?dużo rysuje, w sposób graficzny przedstawia swoje pomysły, lubi rysować, rzeźbić, wycinać, modelować;  

?z łatwością interpretuje mapy i plany, ma dobrą orientację przestrzenną;

?czerpie przyjemność  z  rozkręcania i składania elementów  w jedną  całość;

?ma rozwinięty zmysł dotyku, np. często dotyka widziane przedmioty, zawsze domaga się, by oglądane rzeczy dostać do rąk.

Rozwijanie zdolności z zakresu   inteligencji  wizualno-przestrzennej.

?wykonywanie prac plastycznych;

?poznanie różnych technik plastycznych;

?sklejanie modeli, układnie puzzli, klocków;

?lepienie z plasteliny;

?wypowiadanie się na temat wycieczek, wypraw;

?wspólne „studiowanie” mapy z dzieckiem i pilotowanie , np. podczas jazdy samochodem w dalsze  trasy;

? wspólne zorganizowanie w domu „kącika małego majsterkowicza”, w którym razem  można byłoby tworzyć różne makiety, plansze, rysunki i prace techniczne;

?umieszczanie na ścianach w pokoju dziecka różnych plansz i pomocy  

 dydaktycznych;

?oglądanie filmów edukacyjnych;

?grupowanie elementów;

? przedstawianie informacji w formie wizualnej, np. diagramu.

Przykłady działań praktycznych rozwijających inteligencję wizualno-przestrzenną:

?przedstawianie informacji w postaci graficznej;

?ćwiczenia spostrzegawczości na materiale obrazkowym, liczbowym, geometrycznym, literowym, wyrazowym; 

?rozwiązywanie rebusów; 

?wyszukiwanie różnic i podobieństw; 

?kalambury rysunkowe;

?zabawy  magnesami  – z  elementów, które się nawzajem  przyciągają, można stworzyć rozmaite  konstrukcje; 

?gry terenowe, które utrwalają orientację przestrzenna;

?rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru, na kartonie i płótnie za pomocą  różnych technik;

?eksperymentowanie z linią –  obserwowanie linii różnych grubości i uzyskanych  różnym sposobem, tworzenie konturu;

?eksperymentowanie z barwną plamą – obserwowanie efektów mieszania  kolorów i powstawania barw pochodnych.

INTELIGENCJA  MUZYCZNA

Dziecko z rozwiniętą inteligencją muzyczną:

?chętnie uczestniczy w śpiewie, tańcach i muzykowaniu; 

?chętnie podśpiewuje, mruczy, nuci podczas wykonywania codziennych czynności;

?jest wrażliwe na dźwięki, nie tylko muzyczne, np. szybko uczy się odróżniać śpiew ptaków;

?dostrzega zmiany dynamiki, tempa, wysokości dźwięku utworu muzycznego;

?odczytuje ton głosu, np. pyta mamę, dlaczego jest smutna nawet, gdy mama stara się to ukryć;

?przeżywa muzykę, np. ma swoje ulubione piosenki wywołujące określone reakcje i zachowania, lubi głośno śpiewać, nuci podczas zabawy;

?tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych i innych przedmiotów oraz improwizuje ją ruchem;

?wykonuje improwizacje wokalne do krótkich wierszy czy przysłów;

?uczy się i wykonuje różne czynności przy muzyce, np. nie potrafi siedzieć spokojnie słysząc dźwięki piosenek;

?zapamiętuje rytmy, ma dobry słuch muzyczny;

?w skupieniu słucha muzyki, w tym muzyki poważnej;

?posiada umiejętność przekładania  języka muzycznego na plastyczny.

Rozwijanie zdolności muzycznych:

?wyjścia do filharmonii, udział w różnorodnych koncertach;

?zapraszanie do przedszkola muzykujących artystów;

?zajęcia z nauki tańca w przedszkolu;

?zajęcia ruchowo-rytmiczne;

?rozwijanie walorów głosowych poprzez rytmiczne recytowanie tekstów, tworzenie melodii do rymowanek itp.;

?wykorzystanie walorów głosowych dzieci do nauki piosenek prezentowanych na różnych uroczystościach;

?tworzenie instrumentów niekonwencjonalnych;

?akompaniowanie do piosenek z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i niekonwencjonalnych;

?słuchanie fragmentów muzyki klasycznej, ludowej, regionalnej i wyrażanie swoich odczuć w formie plastycznej, ruchowej i werbalnej;

?uczestnictwo w zespole muzycznym; 

?udział w konkursach, przeglądach, uroczystościach przedszkolnych.

Przykłady działań praktycznych  rozwijające  inteligencję  muzyczną:

?improwizacja ruchowa do utworu;

?nauka podstawowych kroków tańca;

?granie na instrumentach różnych melodii;

?rozpoznawanie tempa i dynamiki utworu;

?tworzenie instrumentów muzycznych;

?zapoznanie z zapisem nut na pięciolinii; 

?śpiewanie piosenek, wymyślanie melodii; 

?nauka wierszyków, rymowanek, wyliczanek; 

?klaskanie do rytmu piosenki;

?rozpoznawanie melodii; 

?ćwiczenia uwagi słuchowej np. rozpoznawanie różnorodnych dźwięków;       ?improwizacje melodyczne

INTELIGENCJA LOGICZNO-MATEMATYCZNA

Dziecko z rozwiniętą inteligencją logiczno- matematyczną:

?liczy wszelkie napotkane przedmioty;

?ma zamiłowanie do odnajdywania zależności między liczbami;

?w miarę swoich możliwości wyznacza wynik dodawania i odejmowania w zakresie powyżej 10;

?ustala równoliczność zbiorów oraz posługuje się liczebnikami porządkowymi;

?orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni, sprawnie określa strony - prawą i lewą;

?wie, na czym polega pomiar długości, zna różne sposoby mierzenia;

?zna stałe następstwo dni i nocy, pór rok, dni tygodnia, miesięcy w roku;

?rozpoznaje kształty figur geometrycznych płaskich i przestrzennych oraz używa ich nazw;

?dostrzega symetrię występującą w naturze oraz wie, w jaki sposób powstaje odbicie lustrzane;

?potrafi klasyfikować, grupując obiekty w sensowny sposób;

?rozwiązuje zadania z treścią;

?układa własne zadania z treścią do podanych działań;

?posługuje się kodami, schematami w rozwiązywaniu i układaniu działań;

?lubi porządek, jest dokładne, systematyczne i zorganizowane, działa precyzyjnie, ciężko jest mu się skupić w bałaganie;

?dąży do osiągnięcia celu, np. nie wstanie od stolika, dopóki nie pokoloruje do końca obrazka;

?dobrze radzi sobie z rozwiązywaniem problemów, wykorzystując gromadzone przez siebie w tym celu informacje;

?często potrafi dokonywać szybkich kalkulacji w pamięci;

?lubi gry i zagadki prowokujące do myślenia, samodzielnie dochodzić do rozwiązania;

?ma umiejętność porządkowania zdobytej wiedzy, dostrzegania przyczyn i skutków, tworzenia hipotez, dostrzegania wzorów;

?przewiduje skutki czynności manipulacyjnych oraz stara się łączyć przyczynę ze skutkiem;

?cechuje myślenie abstrakcyjne i zamiłowanie do eksperymentów.

Rozwijanie zdolności z zakresu inteligencji logiczno- matematycznej:

?granie w proste gry wymagające dodawania punktów, strategicznego myślenia;

?wykorzystywanie obrazków do zabaw geometrycznych;

?zabawy z mapą, rysowanie linii i wytyczanie szlaku;

?układanie wzorów i układanek z figur geometrycznych;

?gra w domino;

?zastosowanie matematyki w życiu codziennym np. obliczanie prostych rachunków w sklepie,  dzieci w grupie, liczenie ile jest dziewczynek ile chłopców itp.

?prowadzenie prostych doświadczeń;

?układanie prostych zadań z treścią;

?dodawanie w czasie spacerów np. liczb na tablicach rejestracyjnych pojazdów.

Przykłady działań praktycznych rozwijających inteligencję  logiczno- matematyczną:

?historyjki obrazkowe, układanie wydarzeń w logicznej kolejności;

?projektowanie  z figur geometrycznych;

?gry logiczne,  strategiczne ;

?dostrzeganie  różnic i podobieństw;

?mieszanie  kolorów, struktur;

?stosowanie różnych pomiarów do mierzenie wszystkiego ( np. stopami, palcami itp.);

?obserwacja przedmiotów z różnych punktów widzenia -  z góry, z bo¬ku, z dołu, z bliska i daleka;

?gra w 10 pytań- wymyśla się jakiś przedmiot i druga osoba ma 10 pytań , żeby zgadnąć o jaką rzecz chodzi, odpowiadać można tylko – tak lub nie;

?zaszyfrowywanie informacji, kodowanie.

INTELIGENCJA INTERPERSONALNA                             ( MIĘDZYLUDZKA)

Dziecko z rozwiniętą inteligencją interpersonalną:

?jest asertywne;

?komunikatywne;

?łatwo nawiązuje i utrzymuje kontakty społeczne;

?potrafi współpracować;

?ma zdolności przywódcze i umiejętności mediacyjne; 

?charakteryzuje je łatwość poznawania, rozumienia myśli, uczuć, poglądów i zachowań innych ludzi;

?potrafi się przedstawić, zna swój adres zamieszkania;

?organizuje zabawy i współdziała z dziećmi;

?uczestniczy w planowaniu działań i zgodnie z planem wykonuje zadania;

?dostrzega wartości: dobro, piękno, odwaga, prawda, przyjaźń, tolerancja;

?rozpoznaje emocje, takie jak: radość, smutek, strach, złość i określa sytuacje będące ich źródłem;

?rozwiązuje konflikty w ugodowy sposób;

?radzi sobie samodzielnie w sytuacjach życiowych.

Rozwijanie zdolności z zakresu   inteligencji  interpersonalnej:

?zachęcanie do częstych kontaktów z innymi ludźmi;

?uczenie dobrych manier;

?wspólne zabawy wymagające współpracy;

?opowiadanie bajek uwrażliwiających na krzywdę innych, uczenie empatii;

?stymulacja do prac społecznych;

?włączanie w prace organizacyjne;

?intensyfikacja pracy w parach i grupach; 

?powierzenie odpowiedzialnej funkcji; 

?umożliwianie postrzegania świata z różnego punku widzenia;

?poszerzanie horyzontów myślowych.

Przykłady działań praktycznych rozwijających inteligencję interpersonalnej:

?gry zespołowe rozwijające umiejętności społeczne;

?odgrywanie scenek, udział w przedstawieniach;

?wcielanie się w różne postaci;

?dziecko reklamuje siebie – dziecko wyobraża sobie, że jest jakimś produktem, który najlepiej odzwierciedla jego temperament i osobowość, np. samochodem określonej marki, jogurtem, napojem energetyzującym, a następnie wykonuje plakat reklamowy „samego siebie”;

?opowiadanie bajek uwrażliwiających na potrzeby innych;

?włączanie dziecka w akcje charytatywne;

?rozmowy o przyjaźni, o tym, co trzeba robić dla przyjaciela i czego wymaga przyjaźń;

?pokazywanie dziecku pozytywnych bohaterów i omawianie wzorów;

?uczenie mówienia konkretnego i zrozumiałego;

?zwracanie uwagi na miny i sposób wyrażania uczuć przez dorosłych;

?odgadywanie, jakie emocje wyraża dane zdjęcie; 

?nauka negocjacji, polubownego  rozwiązywania konfliktów;

?rebusy – mowa ciała za pomocą sygnałów pozawerbalnych;

 ?rozmowy z dzieckiem na różnorodne, życiowe tematy;

?dawanie dobrego przykładu - odnoszenie się do dziecka z takim szacunkiem i w taki sposób, jak miałoby ono traktować innych.

 

 

INTELIGENCJA INTRAPERSONALNA                                     ( WEWNĘTRZNA)

Dziecko z rozwiniętą  inteligencją  intrapersonalną cechuje:

?świadomość swoich uczuć myśli i emocji; 

?konsekwencja; 

?umiejętność radzenia sobie z porażką;

?podejmowanie prób odpowiedzi na najróżniejsze pytania pytania;

?wypracowanie dokładnego obrazu samego siebie; 

?docenianie rozwoju wewnętrznego; 

?wysoka automotywacja; 

?czerpanie przyjemności ze spokojnej refleksji; 

?samodzielna praca;

?znajomość swoich mocnych stron, budowanie wewnętrznej motywacji; 

?poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania; 

?przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie, znajomość swoich ?możliwości, jednocześnie chętne podejmowanie ryzyka;

?poszukiwanie opinii innych osób i wykorzystywanie ich w celu poszerzenia własnych horyzontów; 

?próbowanie swoich sił nawet w sytuacjach, w których istnieje realne zagrożenie,  że mogą okazać się niewystarczające, uparcie dążą do wyznaczonego celu;

 ?nieporzucanie swoich ambicji i nierozpamiętywanie porażek i słabości.

Rozwijanie zdolności z zakresu   inteligencji  intrapersonalnej:

?stworzenie optymalnych warunków, w których dziecko samo będzie mogło wyznaczyć sobie nowe cele, wybrać nowe zadania i w indywidualnym tempie wykonać zaplanowane przez siebie prace; 

?dziecko musi mieć możliwość doświadczenia samodzielnej nauki, samo powinno też wyznaczać jej tempo, korzystnie wpłynie na nie posiadanie własnego, zacisznego miejsca, w którym będzie mogło oddawać się swoim pasjom.

Przykłady działań praktycznych rozwijających inteligencję intrapersonalną:

?stwarzanie okazji do przebywania z ulubionym zwierzątkiem i opiekowania się nim;

?stwarzanie okazji do hodowania roślin;

?częste rozmowy z dzieckiem o jego odczuciach, uczuciach, marzeniach i emocjach;

?częste  okazywanie dziecku uczuć;

?„Oceń swoje postępowanie” – pytania i rozmowa: – czy jesteś z siebie zadowolona, czy możesz to zrobić inaczej;

 ?jak najczęstsze podkreślanie sukcesów dziecka; 

?opowiadanie bajek i historii, które rozwijają odwagę dziecka;

?wyznaczenie miejsca, gdzie dziecko może przeczekać swój zły humor;

?piosenki na dobry humor – śpiewanie, jako metoda rozpoczynania dnia w dobrym nastroju; 

?zabawne sztuczki – zabawy polegające na rozśmieszaniu pozostałych;

?zajęcia relaksacji.

INTELIGENCJA PRZYRODNICZA

Dziecko z dobrze rozwiniętą inteligencją przyrodniczą:

?świetnie radzi sobie w klasyfikacji różnych przedmiotów, w dostrzeganiu wzorców funkcjonujących w naturze;

?dobrze opiekuje się zwierzętami;

?chętnie przebywa na świeżym powietrzu oraz podejmuje aktywności związane z przyrodą; 

?zwykle zbiera kwiaty, kolekcjonuje kamienie i muszle oraz opiekuje się zwierzętami i roślinami;

?zna różne środowiska naturalne, potrafi wymienić różnice;

?wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych;

?wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i roślin;

?potrafi wymienić zmiany zachodzące w  życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku;

?zna zwierzęta egzotyczne i warunki atmosferyczne panujące w ekstremalnych warunkach klimatycznych;

?nazywa elementy środowiska naturalnego (gleba, powietrze, woda) i rozumie ich znaczenie dla świata ludzi, roślin i zwierząt;

?dostrzega rytmiczne przemiany w zakresie odradzania;

?rozumie pojęcia: ekologia, ochrona środowiska; 

?wie, w jaki sposób człowiek chroni przyrodę;

?uczestniczy w akcjach propagujących ochronę środowiska.

Rozwijanie zdolności z zakresu inteligencji przyrodniczej: 

?zachęcać dziecko do oglądania programów przyrodniczych; 

?zachęcać do odwiedzania pomników przyrody, ogrodów zoologicznych i innych miejsc, w których można obserwować żyjącą przyrodę;

?spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu;

?uprawiać ogródek, hodowle roślin, podlewać rośliny;

?dać szansę opieki nad zwierzątkiem;

?dokarmiać ptaki zimą;

?zbierać dary natury i wykorzystywać ich do różnych prac plastycznych;

?poznawać prawa przyrody (pory roku, stany skupienia wody itp.);

?stworzyć zielnik i zdobywać informacje o roślinach;

?przeprowadzać różne doświadczenia.

Przykłady działań praktycznych rozwijających inteligencję  przyrodniczą:

?spacerując po okolicy  starać się zidentyfikować to, co słychać i widać;

?założyć  ogródek;

?zwracać uwagę na wszystkie aspekty otaczającej przyrody np. kolonię mrówek, pszczoły zbierające pyłek, różę, która powoli rozkwita, pająka, który snuje sieć, kota podkradającego się do ptaka, to jak zmienia się zapach kwiatu w zależności od pory dnia;

?obserwować życie roślin i zwierząt;

?zdobywać informacji o gwiazdach widocznych  i o wszechświecie.

INTELIGENCJA  RUCHOWA (KINESTETYCZNA)

Dziecko z rozwiniętą inteligencją ruchową:

?często podejmuje aktywność fizyczną, chętnie uprawia  sport;

?wielką radość sprawia mu obcowanie z naturą oraz  wycieczki;

?jest gibkie i zwinne;

?jest bardzo żywe i ruchliwe oraz wrażliwe na dotyk;

?cechuje je wysoka kontrola ciała, refleks, kontrola nad przedmiotami, poczucie czasu, wrażliwość na otoczenie;

?najlepiej uczy się w ruchu, lubi dotykać, lubi zabawy i prace mechaniczne, lubi zajęcia ręczne, bawi się lub porusza przedmiotami podczas słuchania, kręci się, gdy musi za długo siedzieć w jednym miejscu;

?utrzymuje równowagę podczas chodzenia;

?potrafi złapać rzucony przedmiot np. woreczek, piłkę;

?kontroluje własne ciało;

?potrafi wykazać się refleksem;

?chodząc lub tańcząc, wciela się w rolę aktora;

?potrafi klaskać , pstrykać palcami, chodzić, skakać, wspinać się;

?bierze udział w organizowanych zawodach, zabawach sportowych;

?organizuje samodzielnie gry i zabawy ruchowe.

Rozwijanie zdolności z zakresu inteligencji ruchowej:

?uczyć głównie poprzez aktywność fizyczną;

?powtarzać materiał podczas zajęć domowych, spacerów, pływania, itp.; 

?układać klocki;

?stosować muzykę do osiągnięcia koncentracji;

?chodzić na wycieczki; 

?uczyć się na pamięć klaszcząc, pstrykając palcami, chodząc, skacząc, wspinając się;

?uprawiać sport;

?uczestniczyć w zajęciach: artystycznych, nauki tańca, przedstawieniach;

?wyrażać swoje emocje za pomocą ruchu.

Przykłady działań praktycznych rozwijających inteligencję  ruchową:

?rzucanie i łapanie różnych przedmiotów;

?zabawa w rebusy pozawerbalne – dzieci muszą pokazać lub odgadnąć hasło bez używania słów, jedynie za pomocą gestów;

?poszukiwanie skarbu – połączone z zadaniami do wykonania;

?odkrywanie otoczenia za pomocą dotyku – z założoną opaską; 

?odkrywanie faktury otaczających przedmiotów – np. dotykanie kory drzew, papieru ściernego, jedwabiu, gładkich kamieni, chłodnej trawy, itp.; 

?rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Rodzaj zdolności       / Kierunki pracy

Rozwijanie zdolności językowych

      •          rozwijanie języka pod względem komunikacyjnym, gramatycznym i słownikowym oraz mowy wiązanej,

•    rozwijanie zdolności poznawczych, od których zależy budowanie znaczeń i odkrywanie znaczeń wypowiedzi rozmówcy,           

•    rozwijanie zdolności nawiązywania i podtrzymywania interakcji za pomocą środków językowych i niejęzykowych,

•    zachęcanie do twórczych działań werbalnych.

Rozwijanie zdolności wizualno - przestrzennych

      •          tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni i myślenia przestrzennego poprzez rysowanie, malowanie, lepienie, konstruowanie,

•    zachęcanie do projektowania i wykonywania prostych urządzeń i obiektów, budowanie modeli wizualnych (map, schematów, planów różnych miejsc: części pokoju, całego pomieszczenia, domu, przedszkola, ogrodu, placu zabaw),

•    pomaganie dzieciom w orientowaniu się w przestrzeni, w poznawaniu słownictwa koniecznego do zrozumienia i opisywania lokalizacji w przestrzeni (przed, za, z lewej strony, z prawej strony, w środku).   

Rozwijanie zdolności muzycznych

      •          rozwijanie muzykalności dzieci,

•    spostrzeganie i odróżnianie zjawisk akustycznych w przyrodzie i otoczeniu,

•    poznanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych,

•    doskonalenie koncentracji uwagi i pamięci muzycznej,

•    zachęcanie dzieci do swobodnych inwencji ruchowych inspirowanych muzyką

•    uwrażliwianie dzieci na różne elementy muzyki (tempo i jego zmiany, czas wybrzmiewania dźwięków, i trwanie pauzy, rytm, dynamika i metrum, wysokość i  barwa dźwięków, artykulacja struktura utworu),

•    rozwijanie wyobraźni muzycznej,

•    tworzenie sytuacji  edukacyjnych  zachęcających do układania  i  śpiewania  piosenek, gry na instrumentach,

•    zapoznawanie z muzyką, pieśniami i tańcami ludowymi innych krajów.

Rozwijanie zdolności ruchowych

( kinestetycznych)

      • wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka

•    kształtowanie psychomotoryki, kształtowanie estetyki ruchu,

•    tworzenie warunków do wyrażania emocji za pomocą ciała,

•    zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji,

•    kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

•    zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego

Rozwijanie zdolności logiczno matematycznych

      • rozwijanie zdolności porównywania, porządkowania, przyporządkowywania praktycznym,

•    tworzenie warunków do kształtowania pojęć: zbioru, liczby, wielkości, ciężaru, czasu oraz dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych, 

•    rozwijanie myślenia operacyjnego w zakresie ustalania stałości ilości nieciągłych przy wyznaczaniu konsekwentnych serii, stałości masy, długości, objętości cieczy,

•    rozwijanie odporności emocjonalnej.

Rozwijanie zdolności interpersonalnych

      • kształtowanie otwartości na drugiego człowieka, umiejętności dostrzegania różnic między ludźmi,

•    kształtowanie umiejętności odczytywania emocji, intencji i pragnień innych rozumienia innych i współodczuwania,

•    zachęcanie do nawiązywania, kształtowania i utrzymywania zróżnicowanych kontaktów społecznych z osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, z ludźmi innych narodowości i wyznań,

•    zapoznawanie ze sposobami efektywnego komunikowania się i rozwiązywania sytuacji trudnych, kształtowanie umiejętności twórczej współpracy w grupie.

Rozwijanie zdolności intrapersonalnych

      • zachęcanie do poznawania własnych uczuć i emocji oraz rozumienia na ich podstawie własnego zachowania i kierowania nim, 

•    rozpoznawanie i nazywanie uczuć pozytywnych i negatywnych (u siebie i u innych osób),

•    zachęcanie do poznawania swoich mocnych i słabych stron,

•    umacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnego obrazu siebie i  samooceny.

Rozwijanie zdolności przyrodniczych

      •          pomaganie w rozumieniu zjawisk i zależności zachodzących w przyrodzie,

•    tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej obserwowanie,

•    eksperymentowanie, odkrywanie,

•    wykonywania prostych czynności pielęgnacyjnych związanych z uprawą roślin i hodowlą zwierząt,

•    zaznajamianie z wybranymi ekosystemami oraz wybranymi gatunkami roślin i zwierząt będących pod ochroną    

•    zaznajamianie z budową wybranych gatunków roślin i zwierząt żyjących w środowiskach wodnych  i lądowych,

•    pomaganie w dostrzeganiu piękna przyrody, kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą,

•    przewidywanie skutków zanieczyszczania gleby, wody i powietrza,

•    zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,

•    rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o najbliższe otoczenie.

 

PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

1. Jestem Europejczykiem – budowanie poczucia przynależności do miasta – kraju – kontynentu

cele

? Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, kraju, Europy;

?Wzmacnianie więzi rodzinnych;

?Budzenie zainteresowania historią i kulturą regionu;

?Rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych;

?Przybliżenie wybranych państw UE – kultury, tradycji, zwyczajów;

?Kształtowanie postawy otwartości, akceptacji, tolerancji wobec innych kultur i narodów.

kryteria sukcesu

dziecko:

?Zna tradycje rodzinne;

?Zna historię swojej miejscowości;

? Ma poczucie przynależności do swojego regionu, kraju i narodu;

?Potrafi obcować z kulturą, tradycją i zwyczajami innych narodów;

?Wie, czym jest Unia Europejska;

?Wykazuje zainteresowanie wiedzą o innych krajach.

2. Tworzenie warunków sprzyjających społecznemu i emocjonalnemu rozwojowi dzieci

cele

? Stwarzanie sytuacji, w których dzieci poznają wartości podstawowe – dobro, piękno, prawda, miłość.

? Prawa dziecka – rozwijanie u dzieci znajomości ich praw, zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka.

? Kształtowanie umiejętności dostrzegania wartości podstawowych w życiu codziennym – w rodzinie, wśród rówieśników, w przyrodzie, sztuce itp.

? Rozwijanie u dzieci potrzeby wyboru wartości podstawowych i postępowania zgodnie z nimi.

? Kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania i przestrzegania norm współżycia społecznego – poszanowanie życia, zdrowia, odmienności innych, tolerancja, współdziałanie, dotrzymywanie słowa, unikanie konfliktów itp.

? Rozwijanie umiejętności analizy i korygowania błędnych wyborów.

? Otwartość i umiejętność okazywania uczuć w rodzinie.

? Przyjmowanie obowiązków i wywiązywanie się z nich.

? Dostrzeganie różnic między kłamstwem a fantazją.

? Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz uczuć pozytywnych – radość, szacunek, spokój, bezpieczeństwo itp.

? Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji oraz uczuć negatywnych – gniew, zazdrość, niepokój, strach, zazdrość itp.

kryteria sukcesu

Dziecko:

? Zna swoje prawa i obowiązki.

? Przestrzega reguł społecznych obowiązujących wśród rówieśników i dorosłych.

? Zna i stosuje zwroty grzecznościowe.

? Potrafi dostrzegać wartości podstawowe wżyciu codziennym.

? Jest otwarte i umie okazywać uczucia.

? Okazuje szacunek ludziom dorosłym.

? Szanuje odmienność innych, jest tolerancyjne.

? Umie dotrzymywać słowa i wywiązywać się z obowiązków.

Szczegółowe zadania i sposoby ich realizacji zawiera program wychowawczy i profilaktyczny realizowany w przedszkolu.

 

3. Efektywne przygotowanie dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej

cele

? Rozwój i postęp osiągnięć dzieci w osiąganiu dojrzałości szkolnej, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami.

? Prowadzenie oraz dokumentowanie obserwacji dziecka.

? Systematyczna analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – diagnoza przedszkolna, wykorzystywanie wyników do prawidłowego ukierunkowania pracy z dzieckiem.

? Sumienne, obiektywne przekazywanie rodzicom wyników diagnozy, wspólne wypracowanie kierunków działania, form i metod pracy z dzieckiem.

? Wczesne rozpoznawanie deficytów i problemów rozwojowych.

? Wypracowanie form i metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

? Wypracowanie form i metod pracy z dziećmi zdolnymi.

? Tworzenie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

? Tworzenie programów pracy indywidualnej dla dzieci zdolnych.

? Współpraca z rodzicami, pomoc i ukierunkowanie ich pracy z dzieckiem w domu.

? Systematyczna i efektywna praca nauczycieli nad tym, aby wszystkie dzieci nabyły podstawowe umiejętności pozwalające osiągnąć dojrzałość szkolną.

? Praca nad poprawą przepływu informacji.

? Poszerzenie form współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci.

kryteria sukcesu

Dziecko:

? Jest gotowe do nauki czytania i pisania.

? Układa krótkie wyrazy, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach.

? Interesuje się książkami, słucha i rozmawia na temat utworów z literatury dziecięcej.

? Rozumie sens prostych oznaczeń i symboli.

? Ma prawidłowo rozwiniętą koordynację wzrokowa – ruchową oraz sprawność manualną.

? Rozpoznaje i zapamiętuje treść ilustracji, kolejność zdarzeń.

? Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru.

?Wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia.

? Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby i w odniesieniu do innych obiektów.

? Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.

? Ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi.

? Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na zbiorach zastępczych.

 

4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności twórczej, estetycznej i ruchowej dzieci

cele

? Wzbogacenie oferty edukacyjnej pod kątem rozwijania kreatywności i samodzielności dzieci.

? Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

? Rozwijanie zdolności i zainteresowań językowych, muzycznych, plastycznych, teatralnych.

? Systematyczne stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi.

? Wprowadzanie dziecka w świat edukacji teatralnej poprzez aktywny, bezpośredni i pośredni kontakt ze sztuką.

? Kształtowanie i rozwijanie zainteresowania malarstwem, rzeźbą, architekturą, dziełami sztuki, tradycjami ludowymi.

? Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach plastycznych.

? Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności.

? Wzbogacanie słownika, zdolności językowych i wiadomości poprzez systematyczny kontakt z literaturą dziecięcą.

? Wprowadzanie w świat muzyki poważnej.

kryteria sukcesu

Dziecko:

? Potrafi odgrywać role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, gestem, mimiką, ruchem, rekwizytami.

? Wie, jak należy zachowywać się na uroczystościach – kino, teatr, koncert, przedstawienie itp.

? Umie w skupieniu słuchać muzyki, również poważnej.

? Przejawia zainteresowanie wybranymi dziełami sztuki, zabytkami, tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu.

? Wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą.

? Interesuje się literatura dziecięcą, szanuje książki.

? Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych, przy użyciu różnorodnych środków wyrazu.

 

5. Bezpiecznie i zdrowo w przedszkolu

cele

? Rozwijanie wiedzy o niebezpieczeństwach związanych z nieprawidłowym zachowaniem się w domu, przedszkolu, na ulicy itp.

? Zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz sposobami reagowania w takich sytuacjach.

? Uczenie unikania zagrożeń.

? Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie.

? Rozwijanie umiejętności stosowania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych, niebezpiecznych narzędzi, substancji itp.

? Wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.

? Kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

? Zapoznanie z telefonami alarmowymi oraz instytucjami niosącymi pomoc.

? Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych.

? Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się na drogach i w miejscach publicznych.

 

 

kryteria sukcesu

Dziecko:

? Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić.

? Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu.

? Zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich.

? Wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych.

? Umie samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny.

? Umie korzystać z telefonów alarmowych, wie, jakie instytucje niosą pomoc.

? Wie, że nie wolno bez opieki dorosłych używać urządzeń elektrycznych, narzędzi, nieznanych substancji, lekarstw.

? Wie, że należy zachować ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

 

VIII. DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Metody motywacji dzieci

 Stosowane nagrody:

? pochwała przed całą grupą

? pochwała indywidualna

? darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności

? pochwała przed rodzicami

? znaczki, emblematy

? „słoneczka” na tablicy

? oklaski

? przydział funkcji.

Stosowane metody korygowania zachowań dzieci:

? brak nagrody

? upomnienie ustne

? bezpośrednie następstwo winy – pozwalamy ich doświadczać dzieciom tylko w sytuacjach bezpiecznych

? zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody

? ukazywanie następstw zachowania, tłumaczenie dziecku aby skłonić je do autorefleksji

? wyrażanie przez nauczyciela i rodziców swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka

? czasowe odebranie przydzielonej funkcji

? czasowe odsunięcie dziecka od zabawy

? nieprzynoszenie ulubionych zabawek w „Przedszkolnym dniu zabawki”.

Badanie osiągnięć dzieci

? Arkusze obserwacji.

? Wyniki diagnozy.

? Teczki prac i inne wytwory, z których wynika, czego dzieci się nauczyły.

? Prezentacja dokonań – występy, wystawy itp.

? Dokumentacja pracy indywidualnej.

? Rozmowy indywidualne.

? Rozmowy z rodzicami.

? Arkusz samowiedzy ( samooceny dziecka).

? Albumy, kroniki , zdjęcia itp.

? Obserwacja pracy nauczyciela.

? Analiza dokumentacji.

Metody diagnozowania osiągnięć dzieci

? Powołanie zespołu do spraw diagnozowania.

? Szkolenie dla nauczycieli.

? Informacja dla rodziców o planie badań.

? Opracowanie i zatwierdzenie narzędzi diagnostycznych.

? Diagnoza wstępna – październik – obserwacja, wypełnienie narzędzi diagnostycznych, analiza wyników.

? Informacja dla rodziców.

? Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka – w razie konieczności.

? Uzyskanie akceptacji rodziców.

? Indywidualne wspomaganie dzieci.

? Prowadzenie zaplanowanych działań.

? Diagnoza końcowa – obserwacja, wypełnienie narzędzi diagnostycznych, analiza wyników, porównanie wyników uzyskanych podczas diagnozy wstępnej i końcowej.

?Opracowanie wniosków i przedstawienie sprawozdania na Radzie Pedagogicznej.

? Obiektywne informacje dla rodziców dzieci 5 i 6 - letnich po diagnozie wstępnej i końcowej na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – do końca kwietnia.

Monitorowanie osiągnięć nauczycieli

? Wspomaganie.

? Kontrola.

? Ocena pracy.

? Samoocena.

? Obserwacja.

? Rozmowy indywidualne.

? Rozmowy z rodzicami.

? Rozmowy z dziećmi.

? Obserwacja osiągniętych przez dzieci umiejętności, wiedzy, postaw.

? Ankiety.

? Inna dokumentacja obrazująca pracę nauczyciela.

Działania promocyjne

? Życzliwa postawa wobec klientów.

? Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.

? Popularyzowanie wychowania przedszkolnego.

? Organizacja imprez, uroczystości.

? Prowadzenie strony internetowej, kroniki przedszkola.

? Opracowanie folderu promującego przedszkole.

? Prezentacja w lokalnych mediach.

? Dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku.

? Otwartość na potrzeby środowiska lokalnego.

? Aktywny udział w przedsięwzięciach kulturalnych środowiska, konkursach oraz imprezach.

Współpraca z instytucjami i organizacjami

? Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

? Urząd Miasta

? Kostrzyńskie Centrum Kultury

? Miejska Biblioteka Publiczna

? Park Narodowy „Ujście Warty”

? Przedszkole „Jarzębinka” w Rzepinie

? Przedszkola Miejskie z Kostrzyna nad Odrą

? Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

? Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

?Szkoły Podstawowe nr 4 i 2 w Kostrzynie nad Odrą

? Uniwersytet III Wieku

? Dom Seniora w Kostrzynie nad Odrą

? Posterunek Policji

? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą.

? Nadleśnictwo Dębno.

? „Caritas” w Kostrzynie nad Odrą

? Przychodnia „Medicus” i „Almed”

? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

IX. EWALUACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrażanych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi w koncepcji celami na poszczególne lata szkolne poprzez:

- ankiety dla rodziców,

- ankiety dla dzieci 5 i 6 letnich,

- ankiety dla nauczycieli,

- diagnozę gotowości szkolnej,

- obserwację dzieci,

- analizę wytworów prac dzieci,

- obserwację pracy nauczycieli,

- kontrolę pracy nauczycieli,

- rozmowy indywidualne z dziećmi, rodzicami, nauczycielkami,

- analizę dokumentacji.

Etapy działania:

Bieżąca obserwacja realizacji założeń:

? ustalenie stopnia realizacji założonych zadań,

? monitorowanie, w miarę potrzeb wprowadzanie zmian i doskonalenie założeń zawartych w koncepcji.

Po zakończeniu każdego roku szkolnego:

? sprawdzenie, co zostało osiągnięte, czy założone cele są prawidłowo realizowane,

? ocena stopnia zaangażowania pracowników i rodziców w realizację koncepcji,

? zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania.

Po zakończeniu całościowym:

? kompleksowa ocena efektów działania koncepcji,

? udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy zamierzone cele zostały osiągnięte,

? ocena stopnia zaangażowania pracowników i rodziców,

? wnioski do dalszej pracy,

? zebranie informacji niezbędnych do dalszego podnoszenia efektywności pracy przedszkola.

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-08-12