Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Menu
Strona głowna  /  Deklaracja dostęp.
Deklaracja dostęp.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

03.09.2020

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 4 „Bajka” w Kostrzynie nad Odrą  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.bajkakostrzyn.dlaprzedszkoli.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 4 „ Bajka”

Ul. Osiedlowa 8

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Tel. 95 752 33 27

e-mail: p4bajka@op.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Michalak, adres poczty elektronicznej: p4bajka@op.pl Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 95 752 33 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku prowadzą cztery wejścia od ulicy Osiedlowej , są one ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Prowadzą do nich cztery schody z podjazdem nie przystosowanym do wózków inwalidzkich. Drzwi otwierają się ręcznie , po skorzystaniu z domofonu.
  • Budynek jest jednopiętrowy, nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na piętro. W korytarzach budynku znajdują się standardowe przejścia z których może korzystać osoba niepełnosprawna.
  • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
  • Do udostępnienia informacji oddelegowany jest dyrektor przedszkola

 

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-03