Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" Kostrzyn nad Odrą
Menu
Strona głowna  /  REKRUTACJA 2022/2023
REKRUTACJA 2022/2023

REKRUTACJA 2022/2023

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 „BAJKA”  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE MIEJSCA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC:

ROCZNIK 2016 – 1

ROCZNIK 2018 – 1

ROCZNIK 2019 - 24

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE WYŁĄCZNIE W FORMIE PAPIEROWEJ OD DNIA 01.03.2022 DO DNIA 25.03.2022 DO GODZINY 15:00

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY BIP PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 "BAJKA" W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2022/2023 / WNIOSEK:

https://www.e-bip.org.pl/pm4.kostrzyn.pl/32880

LUB W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA.

WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU W WERSJI PAPIEROWEJ.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK PROSZĘ DOMOFONEM WYBRAĆ NUMER ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA (NR 3,5); TJ. KSIĘGOWOŚĆ LUB INTENDENT, WÓWCZAS PRACOWNIK PRZEDSZKOLA ODBIERZE OD PAŃSTWA WNIOSEK.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB:

1. ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO;

2. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KANDYDATA, RODZICA, RODZEŃSTWA;

3. PRAWOMOCNY WYROK SĄDU RODZINNEGO ORZEKAJĄCY ROZWÓD LUB SEPARACJĘ LUB AKT ZGONU ;

4. DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY OBJĘCIE DZIECKA PIECZĄ ZASTĘPCZĄ.

DOKUMENTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE W ORYGINALE, W POSTACI NOTARIALNIE POŚWIADCZONEJ KOPII ALBO W POSTACI URZĘDOWO POŚWIADCZONEGO ODPISU LUB WYCIĄGU Z DOKUMENTÓW, A TAKŻE W POSTACI KOPII POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA KANDYDATA.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich  lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

28.01.2022 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

7.02.2022 r.

25.02.2022 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji                                      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja

1.03.2022 r.

25.03.2022 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola              w wersji papierowej   do przedszkola pierwszego wyboru.

28.03.2022 r.

1.04.2022 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

8.04.2022 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

11.04.2022 r.

15.04.2022 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

20.04.2022 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

20.04.2022 r.

27.04.2022 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

28.04.2022 r.

29.04.2022 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

4.05.2022 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

4.05.2022 r.

11.05.2022 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

13.05.2022 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od dnia 1 marca 2022 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu ( oddziale przedszkolnym ), w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole ( oddział przedszkolny ) nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-28